Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2016 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 07/15 – statek Transforza i holownik Kuguar

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do następujących podmiotów.

6.1. Armator statku „Transforza”

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca przedsiębiorstwu TransAtlantic Ship Management AB:

1) zwrócenie uwagi kapitanom statków, aby przygotowywali i realizowali plany wacht w porcie i w morzu w taki sposób, aby zgodnie z wymaganiami konwencji STCW w godzinach nocnych (po zmroku), a nie tylko pomiędzy godz. 22:00 i 06:00, na mostku, poza oficerem wachtowym, pełnił służbę jako obserwator również marynarz wachtowy;

2) zwrócenie uwagi kapitanom i oficerom odpowiedzialnym za przygotowanie planu podróży statku, aby przy sporządzaniu planu podróży prowadzącej przez wąskie przejścia lub tory wodne uwzględniali krzywiznę toru lub przejścia przez dostatecznie częste zmiany kursów tak, aby zachować wymóg wynikający z prawidła 9 lit. a konwencji COLREG trzymania się zewnętrznej granicy wąskiego przejścia lub toru.

6.2. Armator holownika „Kuguar”

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca przedsiębiorstwu Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o.o. & Co. Sp. k.: 

1) dokonanie zmian w zakresie obowiązków określonych w stanowiskowej karcie pracy dyspozytora, do którego należy nadzór nad pracą załóg holowników, pozwalających dyspozytorowi na sprawdzenie, w jakim stanie (nie tylko pod względem trzeźwości) są członkowie załogi, a w szczególności szyper holownika, przed rozpoczęciem przez nich wykonywania usługi holowania;

2) podjęcie innych działań, w porozumieniu z przedsiębiorstwem JSG – FACH Sp. z o.o. odpowiedzialnym za zatrudnianie załóg holowników, w tym działań kontrolnych, które zapobiegłyby wnoszeniu na pokład holowników należących do armatora napojów alkoholowych oraz ich spożywania na burcie;

3) prowadzenie systematycznych szkoleń i informowanie członków załóg holowników, a w szczególności ich szyprów, o konsekwencjach wykonywania obowiązków służbowych na holowniku po użyciu alkoholu, w tym przewidzianych w art. 87 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, lub w stanie nietrzeźwości, przewidzianych w art. 178a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny  i art. 108 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  oraz w art. 127 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim;

 4) zaniechanie praktyki przewożenia pasażerów na jednostkach nieprzystosowanych do tego celu.

Ponadto Komisja poddaje pod rozwagę armatora wyposażenie należących do niego jednostek w transpondery systemu AIS. Wprowadzenie urządzeń AIS, w które przykładowo obowiązkowo wyposażone są mniejsze niż holowniki małe statki rybackie  , zwiększyłoby bezpieczeństwo żeglugi na akwenach o dużym natężeniu ruchu. Holowniki armatora mogłyby być wcześniej wykrywane i widoczne na odbiornikach AIS statków morskich, a sygnały AIS ze statków odbierane przez urządzenia AIS zamontowane na holownikach. 

6.3. Stacja Pilotowa Szczecin

W związku ze stwierdzonymi przez Komisję i powtarzającymi się przypadkami ścinania zakrętów w kanale Świny przez statki prowadzone przez pilotów Stacji oraz zauważoną praktyką prowadzenia statków niezgodnie z wymaganiami konwencji COLREG Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca:

1) zwrócenie uwagi pilotom Stacji, aby doradzali kapitanom pilotowanych statków, których wielkość na to zezwala, żeglugę jak najbliżej zewnętrznej granicy toru, zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w prawidle 9 lit. a konwencji COLREG;

2) zachęcenie pilotów Stacji do korzystania z pilotowych map elektronicznych z naniesionym profilem toru wodnego, w które piloci zostali zaopatrzeni przez spółkę Szczecin Pilot;

3) zwrócenie uwagi pilotom Stacji na potrzebę częstszego komunikowania się ze statkami idącymi w kanale Świny z przeciwnego kierunku w przypadkach braku pewności co do zachowania statku lub konieczności uzgodnienia manewrów mijania.

6.4. Administracja morska

Podczas dokonywania analizy przepisów dotyczących limitów alkoholu (dopuszczalnej zawartości alkoholu we krwi lub w wydychanym powietrzu) obowiązujących w prawie polskim Komisja zauważyła, że w art. 127 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim przewidziany został przepis o karze pieniężnej, który ustanowił taką karę za prowadzenie statku morskiego lub wykonywanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa statku, jego ochrony lub zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska morskiego, w stanie nietrzeźwości.

Przepis o karze pieniężnej powinien odnosić się do nakazu lub zakazu wyrażonego w przepisie materialnym. Kara przewidziana w ustawie powinna odnosić się do naruszenia nakazu lub zakazu wyraźnie sformułowanego wcześniej w przepisach ustawy (albo w postanowieniach obowiązującej konwencji). Takiego przepisu – nakazującego określone zachowanie lub zakazującego określonego zachowania – w ustawie brakuje. W ustawie o bezpieczeństwie morskim nie przewidziano limitów alkoholu, do których przestrzegania obowiązani są członkowie załóg statków morskich, ani nie przewidziano zakazu wykonywania określonych czynności służbowych w stanie nietrzeźwości, ale przewidziano kary za wykonywanie tych czynności w takim stanie. Takie rozwiązanie nie jest zgodne z zasadami techniki prawodawczej.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich poddaje pod rozwagę ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej uzupełnienie przepisów ustawy o bezpieczeństwie morskim o przepis materialny, który albo odeśle do postanowień konwencji STCW ustalających limity alkoholu obowiązujące członków załóg statków morskich podczas wykonywania czynności służbowych na statkach, albo wprowadzi zakaz wykonywania tych czynności w stanie nietrzeźwości.