Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. Wstęp

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwanego „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, aby wywiązać się z nałożonych na nas obowiązków, poniżej przedstawiamy kluczowe kwestie związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej (https://pkbwm.gov.pl/pl/), przyjmowania zgłoszeń i prowadzenia postępowań w sprawach wypadków morskich jest Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich, z siedzibą pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, w tym korzystania z praw przysługujących na mocy przepisów RODO, pod wskazanym powyżej adresem korespondencyjnym lub poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy: IOD@pkbwm.gov.pl

Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy z dn. 31 sierpnia 2012 r.  o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich [ustawa o PKBWM].

3. Cele i podstawy przetwarzania

Przyjmowanie zgłoszeń

W przypadku dokonania zgłoszenia o porzuconym statku, wraku, szczątkach statku, zanieczyszczeniu środowiska morskiego, wypadku lub incydencie morskim, Państwa dane są przetwarzane, ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w związku z przepisami ustawy o PKBWM.

Prowadzenie postępowań wyjaśniających

Na podstawie ustawy o PKBWM, przetwarzamy dane osobowe osób wysłuchiwanych w trakcie badania wypadku lub incydentu morskiego, dane osobowe w związku z monitorowaniem realizacji zaleceń powypadkowych i dane osób poszkodowanych. Przetwarzanie danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania jest obowiązkiem Komisji wynikających z ustawy o PKBWM. W stosowanych przypadkach jesteśmy uprawnieni zarówno do przetwarzania zwykłych, jak i szczególnych kategorii, w szczególności do wyników badań ciał ofiar wypadku morskiego lub do wyników badań próbek pobranych z ciał ofiar, a także żądania przeprowadzenia badań członków załogi statku lub innych osób uczestniczących w eksploatacji statku, mogących mieć znaczenie dla badania wypadku lub incydentu morskiego, w szczególności pobrania odcisków daktyloskopijnych, włosów, moczu, krwi, śliny, zapachu, wymazu ze śluzówki policzków, próby pisma, wykonania fotografii osoby lub dokonania utrwalenia głosu oraz dostępu do wyników tych badań.

Opiniowanie kandydatów na członków Komisji

Dane osobowe kandydatów na członka Komisji są przetwarzane w celu zaopiniowania kandydatury przed wyznaczeniem przez Ministra, a przetwarzanie odbywa się w oparciu o przepis, tj. art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 6 ustawy o PKBWM.

Opiniowanie kandydatów na ekspertów

Ponadto, Komisja może przetwarzać dane osobowe kandydatów na ekspertów na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą w celu wyznaczenia eksperta o odpowiednich kwalifikacjach do uczestnictwa w pracach Komisji.

Udzielanie odpowiedzi na pytania nie związane z wypadkami morskimi

W przypadku kontaktu w sprawach, które nie dotyczą wypadków morskich, Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej poprzez przesłanie zapytania.

4. Czas przetwarzania

Dane przetwarzane w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wycofania wcześniej udzielonej zgody, niemniej jednak dane kandydatów na ekspertów będą przetwarzane do momentu podjęcia decyzji o wpisaniu ich na listę ekspertów.

Dane osobowe kandydatów na członka Komisji będą przetwarzane do czasu zaopiniowania ich kandydatury przed wyznaczeniem przez Ministra.

Pozostałe dane, niezbędne do wykonania zadania realizowanego w oparciu o przepisy ustawy o PKBWM – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach

5. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Każdej osobie, której dane są przez przetwarzane przysługuje prawo żądania od administratora:

– dostępu do danych osobowych,

– sprostowania danych osobowych jeśli są błędne lub nieaktualne,

– usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

– ograniczenia przetwarzania,

a także w przypadku przetwarzania danych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi:

– prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto, w przypadku przetwarzania przez nas danych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes UODO.

6. Wymogi podania danych osobowych

Podanie danych kontaktowych w przypadku wiadomości nie związanych z wypadkami morskimi (przez formularz, telefonicznie lub mailowo) jest dobrowolne, ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić kontakt zwrotny.

Dobrowolne jest także podanie danych, w celu wyznaczenia eksperta o odpowiednich kwalifikacjach do uczestnictwa w pracach Komisji.

W przypadku dokonywania zgłoszenia o porzuconym statku, wraku, szczątkach statku, zanieczyszczeniu środowiska morskiego, wypadku lub incydencie morskim, a także podczas prowadzenia przez Komisję wysłuchań w trakcie badania wypadku lub incydentu morskiego podanie przez Państwa danych jest obligatoryjne. W przypadku opiniowania kandydatury na członka Komisji, dane identyfikacyjne oraz dotyczące kwalifikacji na członka komisji są obligatoryjnie udostępniane administratorowi przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, który wyznacza członków Komisji.

7. Inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Państwa dane mogą być ujawniane ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, z wyłączeniem danych pozyskanych w trakcie badania wypadku lub incydentu morskiego.

Dane przetwarzane, w związku z badaniem wypadku lub incydentu morskiego mogą być przekazywane organom wskazanym w art. 33,  innym komisjom badania wypadków morskich, jeżeli zajdą przesłanki określone w ustawie o PKBWM.

8. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki, jeżeli okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa lub nowe wytyczne organu nadzorczego.