Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

Polityka prywatności

Polityka Prywatności

1. Wstęp

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwanego „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, aby wywiązać się z nałożonych na nas obowiązków, poniżej przedstawiamy kluczowe kwestie związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

2. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej (https://pkbwm.gov.pl/pl/) jest Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich, Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 z siedzibą w Szczecinie.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem można skontaktować się pod wskazanym powyżej adresem korespondencyjnym lub poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy: IOD@pkbwm.gov.pl

3. Cele i podstawy przetwarzania

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej, Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej poprzez przesłanie zapytania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu udzielenia odpowiedzi.

W przypadku dokonania zgłoszenia o porzuconym statku, wraku, szczątkach statku, zanieczyszczeniu środowiska morskiego, wypadku lub incydencie morskim, Państwa dane są przetwarzane, ponieważ ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). Na tej podstawie, przetwarzamy także dane osobowe osób wysłuchiwanych w trakcie badania wypadku lub incydentu morskiego oraz dane osobowe w związku z monitorowaniem realizacji zaleceń powypadkowych.

Dane osobowe kandydatów na członka Komisji są przetwarzane w celu zaopiniowania kandydatury przed wyznaczeniem przez Ministra, a przetwarzanie odbywa się w oparciu o przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) tj. art. 4 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich,

Ponadto, Komisja może przetwarzać dane osobowe kandydatów na ekspertów na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu wyznaczenia eksperta o odpowiednich kwalifikacjach do uczestnictwa w pracach Komisji.

4. Czas przetwarzania

Dane przetwarzane w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wycofania wcześniej udzielonej zgody, niemniej jednak dane kandydatów na ekspertów będą przetwarzane do momentu podjęcia decyzji o wpisaniu ich na listę ekspertów.

Dane osobowe kandydatów na członka Komisji będą przetwarzane do czasu zaopiniowania ich kandydatury przed wyznaczeniem przez Ministra.

Pozostałe dane, niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi będą przetwarzane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane a następnie – w przypadkach, w których wymagają tego przepisy ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – przez czas określony w tych przepisach.

5. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

Każdej osobie, której dane są przez nas przetwarzane przysługują następujące prawa:

– prawo dostępu do danych osobowych,

– prawo do sprostowania danych osobowych jeśli są błędne lub nieaktualne,

– prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

– prawo do ograniczenia przetwarzania,

a także w przypadku przetwarzania danych niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi:

– prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto, w przypadku przetwarzania przez nas danych w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wycofania wcześniej udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

6. Wymogi podania danych osobowych

W przypadku chęci złożenia zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego podanie przez Państwa danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu udzielenie Państwu odpowiedzi na zadane pytanie. Dobrowolne jest także podanie danych, w celu wyznaczenia eksperta o odpowiednich kwalifikacjach do uczestnictwa w pracach Komisji.

W przypadku dokonywania zgłoszenia o porzuconym statku, wraku, szczątkach statku, zanieczyszczeniu środowiska morskiego, wypadku lub incydencie morskim, a także podczas prowadzenia przez Komisję wysłuchań w trakcie badania wypadku lub incydentu morskiego podanie przez Państwa danych jest obligatoryjne.

W przypadku opiniowania kandydatury na członka Komisji, dane są udostępniane administratorowi przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, który wyznacza członków Komisji.

7. Inne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Państwa dane mogą być ujawniane ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej, z wyłączeniem danych pozyskanych w trakcie badania wypadku lub incydentu morskiego.

Dane przetwarzane, w związku z badaniem wypadku lub incydentu morskiego mogą być przekazywane organom wskazanym w art. 33,  innym komisjom badania wypadków morskich, jeżeli zajdą przesłanki określone w ustawie z dnia 31 sierpnia 2012 roku o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich.

Państwa dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym nie będą podlegać profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

8. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszej Polityki, jeżeli okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na nowe przepisy prawa lub nowe wytyczne organu nadzorczego.