Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2015 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 13/14 – jacht motorowy Never Satisfied

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie do ministra właściwego do spraw transportu oraz do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.

6.1. Minister właściwy do spraw transportu

W związku z zagmatwanym stanem prawnym wokół spraw związanych z bezpieczeństwem stanu technicznego oraz uprawianiem żeglugi przez jachty śródlądowe (statki żeglugi śródlądowej o napędzie mechanicznym używane wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji), Komisja uznała za uzasadnione sformułowanie kilku propozycji zmian w tym zakresie w obowiązujących aktach prawnych.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca:

1) rozszerzenie istniejącego przepisu upoważniającego, zawartego w art. 34j ust. 5 pkt 1 ustawy o żegludze śródlądowej, o zakres upoważnienia udzielanego podmiotom do wykonywania przeglądów technicznych statków; 

2) w rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych statków (Dz. U. z 2010 r. Nr 216, poz. 1423):

  1. zmianę brzmienia § 3 przez doprecyzowanie, że chodzi o spełnienie przez statek wymagań technicznych określonych jedynie w przepisach technicznych podmiotów upoważnionych do wykonywania przeglądów statków, w zakresie podanym w tym przepisie,
  1. rozszerzenie zakresu przedmiotowego rozporządzenia o przepisy regulujące uznawanie przepisów technicznych podmiotów upoważnionych do przeglądów statków żeglugi śródlądowej,
  1. dodanie w § 21 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia wymogu, aby przepisy techniczne, jakie podmiot ubiegający się o upoważnienie ma obowiązek dołączyć do wniosku o upoważnienie, były uprzednio uznane przez organ administracji żeglugi śródlądowej;

3) wprowadzenie do wzoru uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej  , na jego stronie drugiej, do wewnątrz tabeli, informacji o rejonach żeglugi, po których statek, dla którego wydawane jest dane świadectwo, może uprawiać żeglugę  (takiego rodzaju informacja jest podana w obowiązującym rozporządzeniu na ostatniej stronie załącznika, jako uwaga pod tabelą);

4) ujednolicenie w aktach prawnych wykonawczych do ustawy o żegludze śródlądowej terminologii dotyczącej rejonów po których mogą się poruszać statki żeglugi śródlądowej; w niektórych rozporządzeniach widnieje „rejon żeglugi”, a w innych „rejon pływania”.

Ponadto Komisja poddaje pod rozwagę ministra właściwego do spraw transportu, sprawującego nadzór nad działalnością dyrektorów UŻŚ, dokonanie niezbędnych zmian w umowach zawartych z PZMWiNW w sprawie wykonywania przez Związek przeglądów technicznych statków. Komisja sugeruje wydanie przez dyrektorów odrębnych decyzji o upoważnieniu do wykonywania przeglądów technicznych oraz – po wprowadzeniu zmian w ustawie o żegludze śródlądowej, jak opisano w pkt 1 powyżej – zawarcie umów określających szczegółowy zakres tych przeglądów, z uwzględnieniem wymogów określonych w wyraźnie wskazanych przepisach technicznych podmiotu upoważnionego. 

6.2. Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca:

1) upublicznienie przepisów technicznych Związku, w oparciu o które przeprowadzane są przeglądy techniczne statków, przez ogłoszenie ich na stronie internetowej PZMWiNW, aby osoba, która zamierza wystąpić do dyrektora UŻŚ o uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej wiedziała jakie wymagania jego jednostka powinna spełnić, aby otrzymać wymagany dokument z przeglądu technicznego (certyfikat stanu technicznego) stwierdzający, że jacht spełnia wymagania bezpieczeństwa;

2) usunięcie ze strony internetowej PZMWiNW tekstów nieobowiązujących już aktów prawnych; publikacja i utrzymywanie na stronie www aktów nieobowiązujących wprowadza obywateli w błąd co do stanu prawnego związanego ze sprawami, którymi są zainteresowani;

3) dokonywanie w wydawanych przez Związek dokumentach technicznych (tj. orzeczeniu inspektora nadzoru technicznego oraz certyfikacie stanu technicznego) bardziej szczegółowych wpisów dotyczących ograniczeń związanych z warunkami pogodowymi, opartych o zawarte w opracowaniu PZMWiNW informacje, tak aby osoba, której wydany został dokument, a następnie na jego podstawie uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej, wiedziała w jakich rejonach może uprawiać żeglugę, kiedy i na jakich warunkach może uprawiać żeglugę w innych rejonach, jeżeli przepisy PZMWiNW taką możliwość przewidują, i przy jakiej dopuszczalnej wysokości fali;

4) prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru nad inspektorami nadzoru technicznego PZMWiNW przeprowadzającymi ocenę stanu technicznego jachtów, celem niedopuszczenia w przyszłości do tak nierzetelnego przeglądu, jaki miał miejsce w przypadku jachtu „Never Satisfied.