Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2018 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 63/17 – statek Selfoss

7. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycje działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do następujących podmiotów:

7.1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

Zaleca przeprowadzenie audytu wszystkich jednostek organizacyjnych posiadających upoważnienie do prowadzenia szkolenia pilotów. Celem audytu powinno wyeliminowanie niezgodności wynikających z niespełniania wymagań obowiązujących przepisów, a także wdrożenie monitoringu procesu szkoleniowego.

7.2. Armator statku „Selfoss”

Zaleca armatorowi statku „Selfoss” dokonanie weryfikacji i uaktualnienia rozdziału „Żegluga z pilotem” w Księdze zarządzania bezpieczeństwem tak aby odpowiadał aktualnym przepisom międzynarodowym oraz aktualnej interpretacji wynikającej z programu „Dowodzenia wachtą nawigacyjną” (BRM).
Jednocześnie Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca rozważenie skierowania na ten kurs kapitanów oraz oficerów nawigatorów zatrudnionych na statkach eksploatowanych przez armatora.

7.3. OT Port Świnoujście

Zaleca sporządzenie aktualnej instrukcji eksploatacji nabrzeża Hutników uwzględniających aktualne wyposażenie, a w związku z tym nowej instrukcji BHP dla obsługujących dźwigi i suwnice. Należy uwzględnić procedury kontrolne określające obowiązki i odpowiedzialność osób funkcyjnych za bezpieczne przeprowadzenie operacji cumowania i odcumowania.