Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2014 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 34/13 – drobnicowiec Newa

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Komisja uznała za uzasadnione skierowanie do armatora statku Newa Reederei Erwin Strahlmann następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca:

1) opracowanie i zamieszczenie w KZB armatora procedur zapewniających ciągłość nadzoru ze strony działu technicznego armatora nad remontami statków, prowadzonymi w stoczniach remontowych, przewidujących między innymi taką sytuację, jaka miała miejsce na statku Newa, gdy w trakcie remontu zaokrętowanych było kolejno kilku starszych mechaników;

2) systematyczną kontrolę przez inspektorów technicznych armatora zgodności nastaw wartości parametrów w systemach zabezpieczenia SG statków z dokumentacją techniczno-ruchową; zmiany nastaw parametrów SG przez załogę powinny być uzgadniane z inspektorem technicznym odpowiedzialnym za statek i udokumentowane wpisami w dzienniku maszynowym, a informacja dotycząca dokonanych zmian odnotowywana w formularzu przekazywania obowiązków (CL-012) wypełnianym podczas zmiany starszych mechaników;

3) regularne informowanie starszych mechaników o konieczności przestrzegania rocznego harmonogramu badania właściwości fizykochemicznych oleju obiegowego SG, według procedury Li-030 zawartej w KZB, w szczególności podczas pobytu statku w stoczni remontowej, gdy prowadzone są prace remontowe na SG;

4) uwzględnienie w procedurach KZB procedur dotyczących postępowania załogi po wejściu statku na mieliznę, w tym obowiązku sondowania głębokości wokół statku, sprawdzania stanu zbiorników dennych balastowych i paliwowych, zenz w ładowni, wycieków oleju za burtę itp.