Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2014 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 26/13 – drobnicowiec Poprad

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie do armatora statku następujących zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym incydentom w przyszłości.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca:

1) opracowanie i umieszczenie w Księdze Zarządzania Bezpieczeństwem (KZB) w dziale P- 08 „Działanie w sytuacji zagrożenia i awarii” procedury oraz instrukcji dotyczącej bezpieczeństwa pracy podczas naprawy urządzeń i instalacji elektrycznych, w tym w szczególności prac przy GTR, przez załogę statku, na którym brak jest oficera elektryka;

2) przestrzeganie zawartej w KZB procedury P-03 (Zgłaszanie, analiza niezgodności, wypadków oraz sytuacji niebezpiecznych) w zakresie powoływania Zespołu Powypadkowego dla określenia przyczyny powstania wypadku oraz sugerowania działań zapobiegawczych ;

3) wymaganie od osób wykonujących na rzecz statku usługi techniczne (serwisantów), aby sporządzały i dostarczały armatorowi i statkowi szczegółowe raporty dokumentujące zlecone i wykonane przez nie prace serwisowe;

4) wyposażenie statku w odpowiednie i skuteczne środki ochrony osobistej do pracy przy urządzeniach elektrycznych, w tym osłonę twarzy przed łukiem elektrycznym;

5) spowodowanie, aby kapitanowie i starsi mechanicy na statkach eksploatowanych przez armatora dokonywali odpowiednio w dziennikach pokładowych i maszynowych wpisów dotyczących niesprawności urządzeń statkowych lub zdarzeń mających istotny wpływ na bezpieczeństwo i stan eksploatacyjny statku.