Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2016 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 47/15 – statek Nefryt

7. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.

7.1. Armator

Ponieważ armator statku „Nefryt” wykonał naprawę kanału wentylacyjnego klimatyzacji Komisja uznała, że nie istnieje potrzeba formułowania zaleceń w tym zakresie. Komisja uznała działania armatora podjęte bezpośrednio po wypadku i w późniejszym czasie jako właściwe działania korygujące i zapobiegawcze , jednak uznała je za niewystarczające.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca armatorowi statku „Nefryt” przedsiębiorstwu Euroafrica Services Limited:

1) opracowanie i dołączenie do wykazu „statkowych procedur normalnej eksploatacji oraz operacji zwiększonego ryzyka” w Księdze ZJiB procedury statkowej dotyczącej fumigacji ładunku, zawierającej listy kontrolne fumigacji ładunku w tranzycie, rekomendowane przez IMO w okólniku MSC.1/Circ.1264;

2) zamieszczenie w liście kontrolnej na formularzu 01/P-12 „Protokół inspekcji superintendenta” w punkcie 6 „Wyposażenie i urządzenia pokładu” lub w pkt 3 „Ładownie/zbiorniki pokładowe” – podpunktu dotyczącego oceny stanu technicznego kanałów i szybów wentylacyjnych na statku;

3) wyposażenie statków swojej floty w automatyczne defibrylatory zewnętrzne AED umożliwiające analizę rytmu serca i określenie czy poszkodowany wymaga defibrylacji.

 7.2. Administracja państwa bandery

Komisja przygotowała dla Transport of Malta Merchant Shipping Directorate, reprezentującego administrację państwa bandery statku w dniu wypadku, zalecenia dotyczące rozszerzenia zakresu inspekcji państwa bandery w taki sposób, aby inspektorzy państwa bandery kontrolowali również stan techniczny systemów wentylacji statku, jednak z powodu zmiany państwa rejestru statku w okresie od zaistnienia wypadku do dnia sporządzenia raportu Komisja postanowiła przesłać administracji maltańskiej jedynie informacyjnie kopię niniejszego raportu końcowego.