Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2015 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 54/14 – masowiec Marichristina

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Komisja uzyskała od armatora statku „Marichristina” informacje wskazujące, że po wypadku armator przeprowadził badanie oraz dokonał analizy przyczyn zaistniałego zdarzenia  . W związku z tym, że działania armatora, w tym w szczególności podjęte zobowiązanie do przeprowadzenia w okresie do 30 czerwca 2016 r. szkolenia kapitanów i oficerów pokładowych w zakresie zagadnień wchodzących w zakres kursu Bridge Resource Management  , wypełniają oczekiwania Komisji w zakresie działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom morskim w przyszłości, Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich odstąpiła od sformułowania zaleceń dotyczących bezpieczeństwa w stosunku do armatora.

Tym niemniej Komisja zwraca uwagę armatora na rozbieżności w rozumieniu pojęć „wypadek” i „incydent” użytych przez armatora w dokumencie przygotowanym przez zespół powypadkowy i definicjach zawartych w KZB  oraz w dokumentach Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) dotyczących badania wypadków morskich, w tym w szczególności w kodeksie badania wypadków  oraz okólnikach Komitetu Bezpieczeństwa Morskiego (MSC) IMO dotyczących zgłaszania wypadków i incydentów morskich . Zdaniem Komisji zdarzenie wejścia statku na mieliznę, powodujące unieruchomienie statku i niemożność kontynuowania podróży (nawet przez krótki okres czasu), nie może być zakwalifikowane jako incydent, a ograniczenie definicji wypadku (accident) tylko do przypadków niekontrolowanych zdarzeń powodujących śmierć lub uszkodzenie ciała marynarza, szkody w środowisku lub uszkodzenie mienia jest zbytnim zawężeniem tego pojęcia