Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2015 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 06/14 – zbiornikowiec Amaranth

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Według statystyk podawanych przez klasyfikatora statku Amaranth ponad 60% pożarów w siłowniach statków morskich jest powodowanych przez wyciek oleju lub paliwa na gorące powierzchnie (hot spots). Pożary te są o wiele groźniejsze i trudniejsze do zdławienia niż pozostałe pożary14 . Armator zarządzający flotą 20 statków może spodziewać się wybuchu pożaru w siłowni w każdym przedziale 10 lat eksploatacji floty15. Załogi statków i zarządzający flotą powinni dołożyć wszelkich starań, aby do takich wypadków nie dochodziło.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie do armatora statku Amaranth zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.

 6.1. Armator statku Amaranth

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca armatorowi Unibaltic Ltd.:

1) stosowanie na statkach do połączeń kołnierzowych na rurociągach systemu oleju termalnego uszczelek płaskich grafitowych zbrojonych lub spiralnych z wypełnieniem grafitowym, jako optymalnych pod względem bezpieczeństwa i niezawodności szczelności;

2) nałożenie na oficerów mechaników na statkach obowiązku dokonywania regularnych kontroli drgań i temperatury łożysk pomp cyrkulacyjnych systemu oleju termalnego, w celu wyeliminowania zagrożenia pożarowego związanego z nadmiernie rozgrzanymi powierzchniami;

3) przeszkolenie członków załóg statków (głównie kapitanów i oficerów pokładowych) w zakresie zachowania informacji w zainstalowanych na statkach urządzeniach rejestratorów VDR lub S-VDR, po zaistnieniu wypadku;

4) zmianę istniejących na statku Amaranth rozkładów alarmowych i dostosowanie ich do obowiązujących wymagań międzynarodowych.

Ponadto Komisja rekomenduje armatorowi statku rozważenie, w porozumieniu z klasyfikatorem, zastosowania odpowiednich, dopuszczonych przepisami, podręcznych gaśnic pianowych w pobliżu zespołu pomp cyrkulacyjnych oleju grzewczego w celu lepszego zabezpieczenia przeciwpożarowego siłowni statku Amaranth.

Komisja sformułowała także zalecenie dla armatora dotyczące opracowania dla oficerów mechaników instrukcji dotyczących prawidłowego nadzoru eksploatacyjnego, przeglądów i napraw oraz zamawiania oryginalnych części zamiennych i materiałów dla systemu oleju termalnego, według zaleceń i specyfikacji producenta, biorąc pod uwagę szczególne warunki pracy systemu oleju termalnego, jakimi są wysoka temperatura oleju, ciśnienie oraz utrzymanie wysokiej szczelności systemu. Ponieważ dział techniczny oraz dział zarządzania jakością armatora statku Amaranth wydał takie zalecenia dla załóg wszystkich statków wchodzących w skład jego floty, w biuletynie nr 4/2014, przed ogłoszeniem niniejszego raportu, Komisja odstąpiła od umieszczenia tego zalecenia w raporcie końcowym.

Komisja pozytywnie oceniła działania podjęte przez armatora statku Amaranth po zaistnieniu wypadku pożaru w dniu 12 lutego 2014 r., w szczególności przygotowany w profesjonalny sposób wewnętrzny raport armatora z badania przyczyn tego wypadku.

W związku z nieprawidłowościami w rozkładach alarmowych statku Amaranth, które Komisja stwierdziła w trakcie badania wypadku pożaru na statku, Komisja kieruje dodatkowo zalecenia do następujących podmiotów.

6.2. Inspekcja Państwa Portu (PSC)

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca inspektorom PSC w Szczecinie zwracanie uwagi w trakcie przeprowadzanych inspekcji na statkach morskich o obcej przynależności zawijających do portu w Szczecinie na poprawność posiadanych przez statek rozkładów alarmowych, w szczególności zgodność sygnału alarmu ogólnego (general emergency alarm) z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami międzynarodowymi.

6.3. Klasyfikator statku Amaranth

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca towarzystwu klasyfikacyjnemu DNV GL, upoważnionemu przez państwo bandery (Vanuatu) do wydawania w jego imieniu dokumentów bezpieczeństwa statku, sprawdzenie w trakcie najbliższej przeprowadzanej na statku Amaranth inspekcji dla potwierdzenia ważności certyfikatu bezpieczeństwa wyposażenia statku towarowego (Safety Equipment Certificate) albo dokonywania na nim audytu dotyczącego funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem, używanych na statku rozkładów alarmowych (Muster list) i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zwrócenie się do kapitana lub armatora statku o ich skorygowanie, zgodnie z wymaganiami międzynarodowymi w tym zakresie.