Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2019 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 22/18 Kuter rybacki Hel 103

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycje działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do następujących podmiotów:

6.1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

W większości przypadków niewystarczający poziom wykształcenia ogólnego załóg kutrów rybackich utrudnia im pełne i prawidłowe odczytanie i zrozumienie zapisów zawartych w informacjach o stateczności będących na jednostkach. Uniemożliwia to prawidłowe odczytanie obliczeń i zrozumienie zagrożeń wynikających z niewłaściwego załadunku złowionej ryby. Podobnie wygląda sytuacja w innych krajach gdzie eksploatowane są kutry rybackie. W oparciu o zatwierdzony w 2009 przez Unię Europejską Planu Strategicznego (współpracy krajów bałtyckich ) dla Regionu Morza Bałtyckiego, Administracja Morska Danii i Finlandii korzystając z funduszy przeznaczonych na ten cel zleciła przygotowanie przewodnika dotyczącego zagadnień związanych ze statecznością dla małych jednostek rybackich. Założeniem przy tworzeniu przewodnika było przedstawienie zagadnień związanych ze statecznością w sposób możliwie prosty i zrozumiały dla załóg niewielkich jednostek rybackich. Przewodnik przetłumaczono również na język angielski i został on udostępniony w internecie. Komisja zaleca rozważenie przygotowania przepisów mających na celu wykorzystania wyżej wymienionego przewodnika w trakcje prowadzonego szkolenia dla załóg statków rybackich, a także jako literatura obowiązkowa na każdym kutrze rybackim.

6.2 Jednostki inspekcyjne

6.2.1 Polski Rejestr Statków

Komisja zaleca aby inspektorzy kontrolowali prawidłowość oznakowania środków ratunkowych na statkach. Jednocześnie Komisja zaleca, aby lasty znajdujące się na pokładzie zostały dokładnie zwymiarowane, a ich wielkość ograniczała możliwość transportu zbyt dużej ilości złowionej ryby na pokładzie. Informacja o wymiarach lasty powinna być zamieszczona w na wstępie dokumentacji statecznościowej jednostki, tak aby jej wielkość można było łatwo zweryfikować w czasie kontroli.

6.2.2 Urząd Morski

Komisja zaleca, aby podczas inspekcji kontrolowana była prawidłowość oznakowania środków ratunkowych, a ponadto aby zostały przeprowadzone testy możliwości użycia tratwy szczególnie w warunkach możliwego przechyłu i przegłębienia jednostki oraz sprawdzenie czy prowadzone są ćwiczenia załogi w tym zakresie.