Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2018 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 108/17 – jacht żaglowy Vagant

7. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycje działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do następujących podmiotów:

7.1. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

PKBWM zaleca wdrożyć procedury zapewniające odnotowywanie i zachowywanie wszystkich istotnych informacji, podanych przez zgłaszające się osoby, nawet jeśli w danej chwili nie są podstawą do natychmiastowego wszczęcia akcji. Należy przeszkolić inspektorów operacyjnych w zakresie sposobu rozmowy z osobami będącymi w stresie
i zalecić inspektorom udzielanie wszelkiej pomocy, jaka jest możliwa w danej chwili. O ile tylko nie jest akurat prowadzona inna akcja, inspektor powinien co najmniej otworzyć ALRS vol. 5 i podać stosowne konkretne kontakty. W rzeczywistości jednak, zamiast kierowania powierzchownych informacji w stronę rozmówcy, MRCK zapewne powinno wykonać dokładnie to, co wykonało nazajutrz UK MRCC – próbować połączyć się z jachtem, a po 24 h bez kontaktu – zawiadomić służby SAR w rejonie, przekazując wszelkie starannie zebrane informacje.

7.2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej

1. Polecić Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa zawarcie umów z dealerem systemu Iridium  umożliwiającymi namierzania abonenta w trybie „Iridium Polling/Iridium Rescue” w ramach prowadzonych akcji poszukiwania SAR wzorem wielu innych ośrodków ratownictwa na Świecie.
2. Wprowadzić zmiany w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 28 lutego 2012 r. w sprawie bezpiecznego
uprawiania żeglugi przez jachty morskiej:
a. W części I należy zastąpić sformułowanie „koło…zaopatrzone w pławkę świetlną i tyczkę z flagą” tak, by uwzględnić rozwiązanie polegające na
zaopatrzenie tyczki w światło sygnalizacyjne, bez oddzielnej pławki świetlnej.
b. W części IV należy zastąpić sformułowanie „satelitarny telefon komórkowy” przez „telefon satelitarny” z wymogiem uwzględnienia rejonów zasięgu poszczególnych systemów satelitarnych, zależnie od rejonu żeglugi.

7.3. Urząd Komunikacji Elektronicznej

PKBWM zaleca umieścić w ramowych programach szkolenia i w wymaganiach egzaminacyjnych na pozwolenia operatorów SRC i LRC zagadnienia dotyczące zapewnienia obsługi urządzeń GMDSS w niebezpieczeństwie także w sytuacji, gdy operator jest niezdolny do obsługi tych urządzeń (tzw. karty procedur i instrukcje dla całej załogi).

7.4. Minister Sportu i Turystyki

PKBWM zaleca uwzględnić wymaganie posiadania uprawnień radiooperatora jako warunku wydania patentu kapitana jachtowego.