Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2017 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 46/15 – holownik Zeus

7.  Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do następujących podmiotów.

7.1.  Zakład Usług Żeglugowych

W związku z podjętymi przez armatora holownika „Zeus” w okresie od zaistnienia wypadku do dnia ogłoszenia raportu działaniami naprawczymi, które wypełniają zalecenia przygotowywane przez Komisję w trakcie badania wypadku w zakresie wyposażenia przeciwpożarowego holownika i prowadzonej polityki przeciwdziałania spożywaniu alkoholu na statkach, Komisja uznała, że nie istnieje potrzeba formułowania zaleceń w tym zakresie.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca przedsiębiorstwu Zakład Usług Żeglugowych Sp. z o.o. & Co. w Szczecinie:

1) stworzenie mechanizmu kontroli nad organizowanymi i przeprowadzanymi przez kapitanów holowników alarmami ćwiczebnymi, który zapewni sprawdzenie, że udział w tych alarmach biorą wszyscy członkowie załogi, niezależnie od indywidualnych zadań eksploatacyjnych i funkcji pełnionej na holowniku;

2) skorygowanie planu obrony przeciwpożarowej holownika „Zeus” w zakresie prawidłowości umieszczonych na nim oznaczeń; Komisja stwierdziła, że na holowniku nie było zainstalowanego ręcznego przycisku instalacji wykrywczej pożaru, a plan obrony przeciwpożarowej holownika oznaczenie takiej instalacji zawiera.

7.2.  Polski Rejestr Statków

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca Polskiemu Rejestrowi Statków S.A. uzupełnienie Części V „Ochrona przeciwpożarowa” obowiązujących „Przepisów klasyfikacji i budowy statków morskich” o wymóg retroaktywny, dotyczący holowników pływających pod polską banderą zbudowanych przed 1986 r. i liczących powyżej 5 osób załogi, zamontowania w pomieszczeniach mieszkalnych i służbowych holowników instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru. Termin wykonania modernizacji powinien zostać dostosowany do terminu najbliższego przeglądu dla odnowienia klasy, jednak nie powinien być dłuższy niż do końca grudnia  2018 r.