Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2017 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 39/15 – statek M/V GREEN EGERSUND

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycje działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do następujących podmiotów.

6.1. Armator doku pływającego „SMW-1”

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca Syndykowi Stoczni Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej w Gdyni podjęcie następujących działań:
1) wprowadzenie zmian w „Instrukcji dokowania na dok pływający 8000 T” określających w bardziej szczegółowy sposób wprowadzanie statków na dok „SMW-1”, z uwzględnieniem potrzeby zatrzymania statku przed dojściem do czoła doku i podania dodatkowych lin z doku umożliwiających ustabilizowanie ruchu bocznego rufy (dziobu) statku do czasu podania i zamocowania lin holowniczych z doku;
2) wykonanie w prawidłowy sposób zabezpieczenia wystających i narażających statek na uszkodzenie elementów doku, takich jak fundamenty rolek kierunkowych na głowicach obu baszt doku;
3) wyposażenie Zakładowej Służby Ratowniczej w niezbędny sprzęt pływający konieczny do natychmiastowego rozstawienia zapór przeciwrozlewowych w przypadku wycieku paliwa ze statków wchodzących, wychodzących lub przebywających w doku pływającym lub remontowanych przy nabrzeżach stoczniowych oraz przeszkolenie pracowników tej służby w zakresie umożliwiającym samodzielne postawienia posiadanych zapór.

6.2. Armator holowników biorących udział w holowaniu statku „Green Egersund”

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca przedsiębiorstwu Fairplay Towage Polska Sp. z o.o. Sp. k. w Gdyni sprawdzenie poprawności instalacji urządzeń AIS wszystkich swoich holowników eksploatowanych w porcie Gdynia, w tym w szczególności holownika „Mars” i „Fairplay VII”, z których dane transmitowane w trakcie badanego przez Komisję wypadku były przekazywane nieregularnie i w dużych, niezgodnych z protokołem ITU-R M.1371-3, odstępach czasu.
W przypadku holownika „Fairplay IV”, którego urządzenie AIS w ogóle nie transmitowało danych w trakcie manewrów wprowadzania statku „Green Egersund” do doku, Komisja zaleca naprawę lub wymianę urządzenia AIS zamontowanego na tym holowniku albo, po sprawdzeniu przyczyny braku transmisji sygnału AIS w dniu 28 sierpnia 2015 r. i ustaleniu, że urządzenie nie było włączone, odpowiednie poinstruowanie szypra holownika o konieczności utrzymywania urządzenia w stałej gotowości.