Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2016 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 48/14 – statek Achilles

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości, do następujących podmiotów.

6.1. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca Dyrektorowi Urzędu Morskiego w Gdyni zmianę przepisu § 129 Zarządzenia nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 lutego 2013 r. – Przepisy portowe, w taki sposób, aby wyraźnie określał on miejsce zdawania pilotów dla statków o dużym zanurzeniu. Komisja zaleca, aby miejsce to było nie bliżej niż 5 kabli na wschód od pary boi G1-G2.

Komisja sugeruje następujące brzmienie tego paragrafu:

§ 129. 1. Do korzystania z usług pilota obowiązane są statki o długości 60 m i większej.

2. Statki z ładunkiem niebezpiecznym lub statki o zanurzeniu większym niż 9 m powinny być obsadzone przez pilota przy pławie GD lub na właściwym kotwicowisku.

3. Statki o mniejszym zanurzeniu powinny być obsadzone najpóźniej na torze podejściowym przed bramką G-1 – G-2.

4. Obsadzanie statku przez pilota w miejscach innych niż określone w ust. 1 i 2 wymaga zgody Kapitana Portu.

5. Pilot może zejść ze statku wychodzącego z portu po minięciu bramki G-1 – G-2, a w przypadku statku o zanurzeniu większym niż 9 m – w odległości co najmniej 0,5 Mm na wschód od tej bramki.

6. Wcześniejsze zejście pilota uzasadnione aktualnym stanem pogody może nastąpić za zgodą Kapitana Portu i kapitana statku pilotowanego. 

6.2. Armator statku Achilles

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca przedsiębiorstwu Transocean Maritime Agencies zwrócenie uwagi kapitanom swoich statków, aby zgodnie z dobrą praktyką morską kapitan osobiście prowadził nawigację na akwenach pilotowych, osobiście nadzorował manewry związane ze zdawaniem pilota i przekazywał prowadzenie statku oficerowi wachtowemu dopiero po zdaniu pilota portowego na pilotówkę i wyjściu statku na bezpieczny pod względem nawigacyjnym akwen żeglugowy.

 6.2. Stacja Pilotowa Gdynia

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca Szefowi Pilotów Stacji Pilotowej Gdynia zapoznanie pilotów Stacji z Raportem końcowym PKBWM nr 48/14 sporządzonym po wypadku wejścia na mieliznę statku Achilles w listopadzie 2014 r., omówienie przeprowadzonego przez pilota manewru osłonięcia pilotówki na czas zejścia ze statku, ze wskazaniem na nieprawidłowość wyboru miejsca i czasu rozpoczęcia manewru.  Komisja zaleca Szefowi Pilotów ustalanie systemu pracy pilotów i składu osobowego wachty na dany dzień w taki sposób, aby pilot prowadzący statek nie musiał uzależniać tempa prowadzonych manewrów lub miejsca zejścia ze statku od konieczności powrotu do portu lub dalszego transferu na redę w celu obsadzenia innego statku oczekującego na usługę pilotową. Komisja zaleca pilotom Stacji wyprowadzającym z portu statki o dużym zanurzeniu, aby planowali zejście ze statku w odpowiedniej, bezpiecznej odległości po minięciu bramki G1 – G2, biorąc pod uwagę konkretne warunki pogodowe, zanurzenie pilotowanego statku oraz dostępność akwenu zapewniającego bezpieczne wykonanie manewru osłaniającego pilotówkę, jeżeli taki będzie konieczny dla bezpiecznego zejścia pilota.