Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2016 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 13/15 – drobnicowiec Corina

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Komisja uznała za uzasadnione skierowanie do armatora statku „Corina”, Żegluga Gdańska Sp. z o.o., zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą się przyczynić do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości. Zalecenia dotyczą realizacji polityki bezpieczeństwa armatora związanej z zagadnieniem przewozu masowych ładunków niebezpiecznych oraz dostępem do przestrzeni zamkniętych na statkach.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca:

1) dokonanie zmian w procedurach zawartych w Systemie Zarządzania Bezpieczeństwem w taki sposób, aby obejmowały one aktualnie obowiązujące wymagania zawarte w prawidle 19 rozdziału III Konwencji SOLAS dotyczące alarmów i ćwiczeń wchodzenia do przestrzeni zamkniętych i ratowania z nich ludzi; 

2) zapewnienie, aby na statkach dokonana została identyfikacja przestrzeni zamkniętych oraz ocena stopnia zagrożenia, które może w nich wystąpić, w zależności od położenia przestrzeni na statku i sposobu jej wykorzystania, oraz zapewnienie aby informacja o tych przestrzeniach i zagrożeniach została wywieszona w widocznym miejscu na statku i była dostępna dla załogi;

3) zapewnienie, aby na statkach zostały oznaczone napisami (tablicami) ostrzegawczymi pomieszczenia, do których wejście w określonych stanach eksploatacyjnych stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, oraz zabezpieczone wejścia do takich pomieszczeń w sposób uniemożliwiający wejście bez zgody osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo;

4) skierowanie przed zaokrętowaniem na statek osób wyznaczonych przez armatora i odpowiedzialnych za realizację polityki bezpieczeństwa na statku (kapitana, starszego oficera, starszego mechanika) na szkolenia w zakresie „wejścia i ratownictwa w przestrzeniach zamkniętych” oraz „oceny i minimalizowania ryzyka niebezpieczeństwa”.

Komisja odnotowała wysiłki armatora statku „Corina” podejmowane po zaistnieniu wypadku w kierunku ulepszenia armatorskiego systemu zarządzania bezpieczeństwem, w tym tworzenia nowych instrukcji dotyczących przestrzeni zamkniętych na statkach. Komisja zauważa jednak potrzebę dalszych działań zarówno związanych z zawartością merytoryczną jak i jakością przygotowywanych przez armatora dokumentów.


Ponadto, Komisja zaleca dokonanie zmian w instrukcji I-08-2 (Instrukcje postępowania w przypadku zagrożenia) w zakresie stosowanych nazw alarmów i sygnałów alarmowych, aby były one zgodne z nazwami i sygnałami przewidzianymi w § 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków uprawiania żeglugi przez statki morskie (Dz. U. poz. 48).