Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2015 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 53/14 – barka zbiornikowa BA-MSR-7

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich ustaliła, że armator barki „BA-MSR- 7” dokonał analizy okoliczności i przyczyn wypadku i przedsięwziął następujące działania profilaktyczne, aby zapobiec podobnemu wypadkowi w przyszłości:

1) omówił okoliczności i przyczyny wypadku z pracownikami wydziału dokowo-konserwacyjnego;

2) naprawił relingi wokół pokładów barek „BA-MSR-5”, „BA-MSR-7” oraz pontonu roboczego „PN-MSR-6”;

3) wyposażył w/w jednostki pływające w odpowiednio wyposażone przejścia komunikacyjne pomiędzy nimi;

4) wyposażył barkę zbiornikową „BA-MSR-7” w kamizelkę ratunkową.

Według Komisji działania podjęte przez armatora były zasadne, ale nie wyczerpujące.  Dlatego Komisja uznała za uzasadnione skierowanie do armatora zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” – armatorowi barki „BA-MSR-7”:

1) wyposażenie osób obsługujących barki zbiornikowe „BA-MSR-5” i „BA-MSR-7” w pasy ratunkowe lub kamizelki asekuracyjne, jako wyposażenie osobiste, dodatkowo do przewidzianych na zajmowanych przez nie stanowiskach pracy środków ochrony indywidualnej;

2) przeszkolenie osób, o których mowa w pkt 1, w użyciu w/w środków ratunkowych i zobowiązanie do ich stosowania od chwili wejścia na burtę barki, w trakcie prowadzenia na niej pracy, aż do zejścia z barki na nabrzeże (pirs);

3) pouczenie i zobowiązanie szypra łodzi roboczej „Edek” do przestrzegania ograniczeń dotyczących warunków pogodowych w żegludze portowej, zawartych w karcie bezpieczeństwa łodzi;

4) przedłużanie ważności kart bezpieczeństwa jednostek eksploatowanych przez armatora zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5) wyposażenie ambulatorium zakładowego MSR „Gryfia” w podręczny resuscytator typu AMBU lub BVM.