Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2015 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 39/13 – szalanda motorowa SM PRC 105

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie do armatora szalandy, przedsiębiorstwa PRCiP Spółka z o.o. w Gdańsku, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom w przyszłości.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich zaleca:

1) weryfikację wewnętrznych przepisów armatora dotyczących etatyzacji jednostek pływających, w zakresie obsad wachtowych w czasie postoju w bazie PRCiP, w przypadkach, w których zachodzi konieczność prowadzenia prac, do wykonania których potrzebne są co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, lub konieczność prowadzenia prac w godzinach nocnych;

2) wprowadzenie obowiązku stosowania równoważnego sposobu zabezpieczenia ludzi na pokładzie szaland motorowych w przypadkach uszkodzenia, braku lub demontażu na czas remontu podstawowych barier ochronnych (relingów) na burtach tych jednostek;

3) ponowne wyraźne wyartykułowanie w systemie SMS obowiązku noszenia przez członków załogi szaland motorowych kamizelek wypornościowych podczas prowadzenia prac na pokładzie w morzu, a także podczas postoju szalandy w porcie podczas prowadzenia prac od strony wody, w przypadkach gdy burta szalandy może być, ze szczególnych względów, niezabezpieczona właściwie;

4) weryfikację dokumentów wewnętrznych armatora związanych z systemem zarządzania bezpieczeństwem i usunięcie z nich obowiązku pracownika do „stosowania ochron osobistych” i wprowadzenie obowiązku stosowania środków ochrony indywidualnej i tam gdzie to właściwe środków ochrony zbiorowej.

Komisja rekomenduje również armatorowi rozważenie dokonania weryfikacji systemu kontroli wejść na teren bazy PRCiP, aby zapobiec wnoszeniu alkoholu przez pracowników załóg jednostek pływających. Wzmożenie kontroli i przeprowadzanie jej nawet w stosunku do osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych i z długoletnim stażem powinno przyczynić się do zwiększenia dyscypliny w tym zakresie. Samo zapisanie w Regulaminie pracy, że nie można przyjść do pracy pod wpływem alkoholu nie jest, jak wynika z analizowanego przypadku, wystarczającym rozwiązaniem.

Dodatkowo, Komisja poddaje pod rozwagę armatora opracowanie dla szaland „SM 660” procedury, która mogłaby ułatwić szybkie podniesienie na pokład szalandy z wody człowieka, który wypadł za burtę w porcie