Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2014 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 09/13 – masowiec Twinkle Island

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Systemy rozgraniczenia ruchu (TSS) na morzu mają na celu uporządkowanie ruchu statków i poprawę bezpieczeństwa żeglugi. Statki, które decydują się na użycie TSS, mają ograniczoną swobodę dowolnego wyboru trasy. Już wcześniej w morzu muszą „dopasować” swoje kursy tak, aby wejść w odpowiedni tor kierunkowy (traffic line). Powoduje to pewne skanalizowanie tras statków jeszcze w morzu, na wiele mil przed samym systemem TSS.

Wprowadzenie nowego TSS Ławica Słupska przez administrację morską bez uprzedniego zlecenia służbom hydrograficznym przeprowadzenia szczegółowych sondaży akwenów podejściowych do niego, zarówno ze strony wschodniej jak i zachodniej, stworzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa żeglugi, w szczególności dla statków o dużym zanurzeniu narażając je na niebezpieczeństwo uszkodzenia kadłuba.

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycję działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym wypadkom, jak ten któremu uległ statek Twinkle Island, w przyszłości, do następujących podmiotów.

6.1. Administracja morska

Komisja zaleca jak najszybsze przeprowadzenie szczegółowych wielowiązkowych sondaży hydrograficznych metodą full sea floor serach pasa wód używanych do żeglugi przez statki morskie od TSS Ławica Słupska na wschód w kierunku portów Zatoki Gdańskiej.

Komisja zaleca zintensyfikowanie działań związanych z podjętą inicjatywą wyznaczenia nowego bezpiecznego przebiegu TSS Ławica Słupska, przeprowadzeniem odpowiednich sondaży i przygotowaniem dokumentów w tej sprawie celem przedłożenia ich do IMO.

Komisja rekomenduje rozważenie możliwości wyznaczenia i naniesienia na morskich mapach nawigacyjnych „zalecanej trasy z dopuszczalnym zanurzeniem”  – dla statków o dużym zanurzeniu podążających z rejonu Zatoki Gdańskiej drogą wzdłuż polskiego wybrzeża w kierunku zachodnim do Cieśnin Duńskich – od wyjścia z systemów rozgraniczenia ruchu na Zatoce (np. od równoleżnika φ=54°45,0’N, po wyjściu z obszaru kontrolowanego przez VTS Zatoka) do TSS Ławica Słupska i od TSS Ławica Słupska do TSS Adlergrund, na całej drodze lub niektórych (wybranych) jej odcinkach, sprawdzonych pod względem batymetrycznym.

Komisja zaleca terenowym organom administracji morskiej, za pośrednictwem kapitanów portów Gdańsk i Gdynia oraz agentów morskich, rekomendowanie kapitanom statków o dużym zanurzeniu, wychodzących z tych portów i kierujących się do Cieśnin Duńskich, korzystanie z pomocy pilotów posiadających uprawnienia pilotowe w pilotażu pełnomorskim.

Ponadto Komisja poddaje pod rozwagę ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej ustalenie z Ministrem Obrony Narodowej priorytetów w zakresie prowadzenia sondaży na głównych trasach żeglugowych do portów polskich (w tym portów Zatoki Gdańskiej i portu zewnętrznego w Świnoujściu przygotowywanego m.in. do przeładunku LNG) oraz zwiększenia wykorzystania jednostek hydrograficznych Marynarki Wojennej do pomiarów batymetrycznych na polskich obszarach morskich dla celów bezpieczeństwa żeglugi.

6.2. Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej

Komisja zaleca zwrócenie się do United Kingdom Hydrographic Office z wnioskiem o dokonanie korekty mapy Admiralicji nr 2369 i usunięcie oznaczenia wraków w rejonie wykrytego w czerwcu 2013 r. spłycenia o głębokości 14,2 m w rejonie podejściowym do TSS Ławica Słupska od strony wschodniej, na wysokości latarni Stilo.

Komisja pozytywnie ocenia fakt podjęcia przez służbę hydrograficzną, po zaistnieniu wypadku statku Twinkle Island, aktywnych działań związanych z pomiarami głębokości na trasie żeglugowej z portów Zatoki Gdańskiej do Cieśnin Duńskich przebiegającej na południe od Ławicy Słupskiej, a w szczególności fakt zakończenia prac sondażowych na zachód od TSS Ławica Słupska w kierunku systemu rozgraniczenia ruchu TSS Adlergrund (na wschód od Rugii). Jednocześnie Komisja rekomenduje przygotowanie, we współpracy z administracją morską, szczegółowego planu prac sondażowych, łącznie z harmonogramem określającym terminy (miesiące i lata) i akweny, w których prowadzone będą takie prace, dla pozostałych obszarów morskich Rzeczypospolitej Polskiej. Działania prowadzone zgodnie z takim planem zapewniłyby wykonanie zobowiązań międzynarodowych Polski wynikających z Deklaracji Kopenhaskiej i poprawę bezpieczeństwa żeglugi na tych obszarach.