Pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin
emblem

Telefon alarmowy


E-mail

Zgłoszenie wypadku przez:

KAPITAN /LUB ARMATOR

(dotyczy statku lub jednostki pływającej)

UŻYTKOWNIK INFRASTRUKTURY

(dotyczy uszkodzenia nabrzeża lub infrastruktury)
logo

2014 Zalecenia wynikające z raportu końcowego WIM 06/13 – masowiec Ju Da

6. Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Państwowa Komisja Badania Wypadków Morskich uznała za uzasadnione skierowanie do przedsiębiorstwa Inspectis Polska Sp. z o.o. z Gdyni, zatrudniającego poszkodowanego kontrolera ładunku, zaleceń dotyczących bezpieczeństwa, stanowiących propozycje działań, które mogą przyczynić się do zapobiegania podobnym incydentom – jaki miał miejsce na chińskim statku Ju Da – w przyszłości. Komisja zaleca: 

1. Opracowanie procedur dotyczących wejścia kontrolerów ładunku do pomieszczeń zamkniętych na statku, w tym rozpoznawania, oceny i kontrolowania zagrożeń związanych z wejściem do takich pomieszczeń i przebywaniem w nich.

2. Opracowanie listy zadań do wykonania lub czynności sprawdzających (checklist) przed rozpoczęciem pobierania próbek z ładowni statku, w zależności od rodzaju kontrolowanego ładunku. Wśród zadań lub czynności powinny się znaleźć m.in.:

a) przegląd sprzętu ochrony osobistej (buty ochronne, kask, rękawice, respirator, szelki bezpieczeństwa),

b) sprawdzenie stanu drabin, po których kontroler będzie wchodził lub schodził do ładowni i ich zamocowanie,

c) kontrola stanu oświetlenia miejsca pobierania próbek,

d) ustalenie czy ładunek był fumigowany, a jeżeli tak, to czy ładownie zostały odpowiednio przewietrzone przez załogę statku,

e) sprawdzenie stanu atmosfery w pomieszczeniu, do którego kontroler będzie wchodził atestowanym miernikiem.

3. Zobowiązanie kontrolerów do przestrzegania przyjętych procedur i użycia opracowanej checklisty oraz potwierdzenia wykonania zadań lub sprawdzenia czynności w niej opisanych przed wejściem do ładowni.

4. Prowadzenie regularnych szkoleń kontrolerów ładunku na temat bezpiecznego wejścia do pomieszczeń zamkniętych na statkach.

5. Wyposażenie kontrolerów w osobiste urządzenia pomiarowe stężenia gazów i prowadzenie szkoleń w zakresie posługiwania się takimi urządzeniami.

6. Wyposażenie kontrolerów wyznaczonych są do pobierania próbek ładunku w ładowniach statku w standardowe szelki bezpieczeństwa, które ułatwią ewakuację w przypadku utraty przytomności w ładowni (zejściówce).